Όροι συμμετοχής “Βγες και Πες” 2019

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Διαγωνισμός «ΒΓΕΣ ΚΑΙ ΠΕΣ#vgeskaipes» (εφεξής «Διαγωνισμός») του Outview Film Festival και της ιστοσελίδας “www.outview.gr” διενεργείται από την αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με την επωνυμία ”Περήφανη Ζωή-Proud Life”, που εδρεύει στην Καλλιθέα Αττικής, επί της οδου Σοφοκλέους αρ. 149, ΑΦΜ 997293558, ΔΟΥ Καλλιθέας (εφεξής «Διοργανωτές»), με στόχο να αναδείξει και να ευαισθητοποιήσει σχετικά με τα καθημερινά βιώματα των ευπαθών ομάδων και μειονοτήτων μέσα στην πόλη. Με την εγγραφή τους, οι χρήστες συμφωνούν με τους κάτωθι τελικούς όρους και προϋποθέσεις:

1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ – ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1.1 Οι χρήστες, προκειμένου να συμμετάσχουν στο Διαγωνισμό, θα πρέπει να καταχωρήσουν προσωπικές πληροφορίες (ονοματεπώνυμο, ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας, πόλη) στην ειδική πλατφόρμα που έχει δημιουργηθεί για τον Διαγωνισμό στη σελίδα “www.outview.gr” και να υποβάλουν εκεί οπτικοακουστικό έργο (“βίντεο”, “έργο”) δικής τους παραγωγής και έμπνευσης. Στον Διαγωνισμό επιτρέπεται να υποβληθούν και συλλογικά έργα, υπό τον όρο αναφοράς των προσωπικών στοιχείων των συνδημιουργών/συντελεστών.

1.2 Στον Διαγωνισμό επιτρέπεται και η συμμετοχή χρηστών-δημιουργών, οι οποίοι χρησιμοποιούν ψευδώνυμο, υπό τον όρο οι λοιπές προσωπικές πληροφορίες (ηλεκ. διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας και πόλη) να είναι αληθείς.

1.3 Κάθε χρήστης επιτρέπεται να συμμετάσχει στον Διαγωνισμό ως δημιουργός ή συνδημιουργός άπαξ. Δεν απαγορεύεται στους δημιουργούς να έχουν επικουρικό απλώς ρόλο σε έργα-συμμετοχές άλλων χρηστών. Εγγραφή μέσω αντιπροσώπου ή τρίτων προσώπων είναι άκυρη.

1.4 Κάθε βίντεο που υποβάλλεται στον Διαγωνισμό απαγορεύεται να έχει προβληθεί σε οποιοδήποτε μέσο δικτύωσης και επικοινωνίας και να έχει καταστεί προσιτό στο κοινό με οποιονδήποτε τρόπο πριν την συμμετοχή του στον Διαγωνισμό. Ο χρήστης συμφωνεί ρητά ότι το έργο του δεν έχει δημοσιευθεί σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, πλατφόρμα προβολής περιεχομένου (content) και έργων πάσης φύσεως, σε τηλεοπτικό ή διαδικτυακό κανάλι ή σε σελίδα του διαδικτύου πριν την υποβολή του στον Διαγωνισμό. Συμμετοχή που δεν πληροί τον εν λόγω όρο θα αποκλείεται άμεσα από τους Διοργανωτές. Ο χρήστης-δημιουργός δεσμεύεται να δημοσιεύσει πρώτη φορά το έργο του στα πλαίσια της καμπάνιας και του παρόντος Διαγωνισμού “Βγες και Πες”.

1.5 Οι χρήστες-δημιουργοί έχουν το δικαίωμα να δημοσιεύουν μόνο σύντομα teaser των έργων τους, αναφέροντας ότι η πρώτη προβολή των έργων τους θα πραγματοποιηθεί σε κάποια από τις εκδηλώσεις που θα πραγματοποιήσουν οι Διοργανωτές στα πλαίσια του Φεστιβάλ. Μετά την προβολή των έργων από τους Διοργανωτές, οι χρήστες-δημιουργοί έχουν το δικαίωμα να κοινοποιήσουν το βίντεό τους κατά το δοκούν, με την επιφύλαξη των παρακάτω όρων.

1.6 Από τον Διαγωνισμό θα αποκλείονται, επίσης, τα έργα και οι συμμετοχές, που πληρούν έστω ένα από τα κατωτέρω στοιχεία:

α) προσβάλλουν πνευματικό δικαίωμα τρίτου, φυσικού ή νομικού, προσώπου,

β) προσβάλλουν την προσωπικότητα τρίτου προσώπου με κάθε τρόπο, ήτοι, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, υβρίζοντάς το και συκοφαντώντας το,

γ) περιέχουν πορνογραφικό υλικό,

δ) παρακινούν σε πράξεις ρατσιστικής ή έμφυλης βίας και σε παράνομες πράξεις πάσης φύσεως,

ε) δημοσιεύουν προσωπικά δεδομένα προσώπων χωρίς αυτά να έχουν συναινέσει στην δημοσιοποίηση των δεδομένων αυτών.

1.7 Η περίοδος εγγραφής-συμμετοχής στο Διαγωνισμό θα διαρκέσει από 20/3/2019 και ώρα 09.00 μέχρι και 25/5/2019 και ώρα 23.59. Οι Διοργανωτές ενδέχεται να δώσουν παράταση στην ως άνω προθεσμία κατά την κρίση τους, σε περίπτωση μεγάλης συμμετοχής. Τυχόν παράταση θα ανακοινωθεί εγκαίρως στη σελίδα www.outview.gr και στη σχετική πλατφόρμα του Διαγωνισμού. Συμμετοχές υποβαλλόμενες πριν ή μετά την εν λόγω περίοδο δεν θα λαμβάνονται υπ’ όψιν και θα αποκλείονται από τον Διαγωνισμό.

1.8 Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχει κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό πρόσωπο. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει και αυτόματα συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων, καθώς και των όρων οποιασδήποτε άλλης ιστοσελίδας χρησιμοποιείται για την συμμετοχή και την διενέργεια του Διαγωνισμού, οι οποίοι είναι δεσμευτικοί για όλους τους τυχόν συμμετέχοντες.

2. ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

2.1 Κατά τη διάρκεια της περιόδου συμμετοχής, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται:

α. Να εγγραφούν στην ειδική πλατφόρμα του Διαγωνισμού “ΒΓΕΣ ΚΑΙ ΠΕΣ”, η οποία βρίσκεται στη σελίδα www.outview.gr, καταχωρώντας τα προσωπικά τους στοιχεία (ονοματεπώνυμο, ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας, πόλη).

β. Κατόπιν της εγγραφής τους ως συμμετέχοντες, οι χρήστες υποβάλλουν (“φορτώνουν”, upload) οπτικοακουστικό έργο (βίντεο) δικής τους δημιουργίας, με θέμα την καθημερινότητα και τις δοκιμασίες των ευπαθών ομάδων. Η διάρκεια του βίντεο δεν μπορεί να ξεπερνά τα πέντε λεπτά (05:00).

γ. Κάθε υποβληθέν βίντεο-συμμετοχή θα προβληθεί σε ειδική εκδήλωση που θα λάβει χώρα στα πλαίσια του Athens Pride 2019, στις ημέρες και ώρες που θα ανακοινώσουν οι Διοργανωτές.

δ. Κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ, το κοινό έχει τη δυνατότητα να ψηφίσει την αγαπημένη του συμμετοχή. Η συμμετοχή με τις περισσότερες ψήφους θα συμπεριληφθεί στην ταινία μεγάλου μήκους (εφεξής, “σπονδυλωτή ταινία”), που θα δημιουργηθεί από σκηνοθέτη της επιλογής των Διοργανωτών, του οποίου ο ρόλος θα είναι να συνδέσει τα καλύτερα βίντεο-συμμετοχές του Διαγωνισμού σε μία ενιαία ταινία, επιμελούμενος του αναγκαίου μοντάζ επί των βίντεο-συμμετοχών, ώστε αυτές να ενοποιηθούν και να αποκτήσουν συνοχή και δομή.

ε. Παράλληλα, ειδική Κριτική Επιτροπή, επιλεχθείσα από τους Διοργανωτές, θα επιλέξει τις καλύτερες από το σύνολο των έγκυρων συμμετοχών, οι οποίες επίσης θα συμπεριληφθούν στην “σπονδυλωτή ταινία”.

2.2 Κάθε συμμετοχή, εφόσον υποβληθεί έγκυρα και έγκαιρα, θεωρείται ως μεταβίβαση μέρους των δικαιωμάτων επί του έργου από τον δημιουργό προς τους Διοργανωτές, κατά τα στο Αρθ. 6 οριζόμενα. Οι χρήστες έχουν δικαίωμα να ανακαλέσουν την συμμετοχή τους για οποιονδήποτε λόγο πριν την προβολή του έργου τους από τους Διοργανωτές. Οι δημιουργοί τα έργα των οποίων επιλεχθούν για την “σπονδυλωτή ταινία”, θα συμφωνήσουν με το “Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου” για την μετέπειτα χρήση των έργων τους.

2.3 Οι Διοργανωτές δεν φέρουν ευθύνη για συμμετοχές που δεν καταχωρήθηκαν για οιοδήποτε λόγο.

2.4 Ο χρήστης-δημιουργός μπορεί να επιλέξει ελεύθερα το περιεχόμενο και τη διάρκεια του έργου του, υπό τον όρο να σχετίζεται με τη θεματική της καμπάνιας ευαισθητοποίησης του παρόντος Φεστιβάλ και να μην ξεπερνά το ανώτατο όριο των 5 λεπτών. Επίσης, μπορεί να επιλέξει ελεύθερα την τοποθεσία στην οποία θα εκτυλίσσεται το έργο και τους συντελεστές του βίντεο. Οι Διοργανωτές οφείλουν να δημοσιεύσουν κάθε έγκυρη και έγκαιρη συμμετοχή στον Μαραθώνιο Ταινιών χωρίς να την τροποποιήσουν. Διατηρούν, ωστόσο, το δικαίωμα να περικόψουν και τροποποιήσουν τις συμμετοχές εκείνες που θα αναδειχθούν από την Κριτική Επιτροπή ή το κοινό, υπό την καθοδήγηση του σκηνοθέτη, με σκοπό να ενοποιηθούν τα επιλεχθέντα βίντεο και να λάβουν τη μορφή ενιαίας ταινίας.

3. ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΚΑΛΥΤΕΡΩΝ ΕΡΓΩΝ

3.1 Οι χρήστες των οποίων οι συμμετοχές επιλέχθηκαν από την Κριτική Επιτροπή θα ενημερωθούν από τους Διοργανωτές. Ο χρήστης που θα επιλεχθεί από το κοινό θα ενημερωθεί μετά τη λήξη του Φεστιβάλ και της ψηφοφορίας του κοινού. Τα ονόματα των νικητών θα δημοσιευθούν και στη σελίδα www.outview.gr.

3.2 Διευκρινίζεται ότι οι Διοργανωτές δεν φέρουν καμία ευθύνη σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η επικοινωνία με το νικητή στα στοιχεία που θα έχει δηλώσει ο ίδιος.

4. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

4.1 Η επιλογή όλων των συνεργατών, του σκηνοθέτη, της Κριτικής Επιτροπής και του χρόνου και τόπου διεξαγωγής του Φεστιβάλ και των επιμέρους εκδηλώσεων υπόκειται στην απόλυτη διακριτική ευχέρεια των Διοργανωτών, εκτός αν ρητώς στο παρόν προβλέπεται άλλως.

4.2 Οι Διοργανωτές μπορούν να τροποποιήσουν ή/και να ακυρώσουν το Διαγωνισμό ή/και τους παρόντες όρους και να μεταφέρουν τις ημερομηνίες κατά τη διακριτική τους ευχέρεια, δημοσιεύοντας τους νέους όρους στην ιστοσελίδα του Διαγωνισμού.

4.3 Κάθε χρήστης είναι υπεύθυνος για την απόκτηση οποιασδήποτε άδειας απαιτείται για την παραγωγή του έργου του, παραδείγματος χάριν συναίνεσης χρήσης προσωπικών δεδομένων από τρίτα πρόσωπα, άδεια χρήσης πνευματικής ιδιοκτησίας, όπως προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, κλπ.

5. ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ

5.1 Οι Διοργανωτές δεν ευθύνονται σε περίπτωση που κάποιο από τα έργα που θα προβληθούν παραβιάζει δικαίωμα τρίτου ή κάποια νομοθετική διάταξη. Σε αυτή την περίπτωση, οι Διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα αξίωσης αποζημίωσης για οποιαδήποτε περιουσιακή ή ηθική βλάβη προκληθεί στους ίδιους από υπαιτιότητα του χρήστη.

5.2 Σε καμία περίπτωση οι Διοργανωτές, καθώς και οι αντιπρόσωποι, οι θυγατρικές τους, οι συνδεδεμένες με αυτούς εταιρείες και οι υπάλληλοι τους δεν θα ευθύνονται για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ζημίες ή απώλειες οποιουδήποτε είδους, που προκύπτουν από την πρόσβαση ή / και τη χρήση του δικτυακού τόπου, το κατέβασμα (downloading) και την εκτύπωση υλικού από την ιστοσελίδα του Διαγωνισμού, την απομάκρυνση από το δικτυακό τόπο, τη διακοπή της πρόσβασης σε οποιαδήποτε υλικά, ή την αποδοχή, κατοχή, χρήση ή κατάχρηση ή οποιαδήποτε ζημιά που προκύπτει από την αποδοχή, κατοχή, χρήση ή κατάχρηση ή συμμετοχή στον Διαγωνισμό.

5.3 Εάν κατά τη γνώμη των Διοργανωτών υπάρχει η υπόνοια ή η απόδειξη περί παραβίασης οποιουδήποτε τμήματος των παρόντων όρων ή περί πράξης που επηρεάζει τη διαχείριση, την ακεραιότητα, την ασφάλεια, τη δίκαιη και ομαλή διεξαγωγή του Διαγωνισμού, οι Διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να αποκλείσουν κατά την απόλυτη κρίση τους οποιαδήποτε συμμετοχή βλάπτει την ακεραιότητα του Διαγωνισμού ή έρχεται σε αντίθεση με τους σκοπούς αυτού.

5.4 Οι Διοργανωτές δεν ευθύνονται για ατελείς, καθυστερημένες ή εσφαλμένες συμμετοχές ή για οποιαδήποτε τεχνική δυσλειτουργία, ανθρώπινο λάθος, απώλεια/ καθυστέρηση μετάδοσης δεδομένων, παράλειψη, διακοπή, διαγραφή, ελάττωμα ή βλάβη της γραμμής σε σχέση με οποιοδήποτε τηλεφωνικό δίκτυο, εξοπλισμό πληροφορικής, λογισμικό ή συνδυασμό αυτών. Οι συμμετοχές είναι άκυρες αν είναι εκπρόθεσμες, ελλιπείς, παραποιημένες, πλαστές ή παράτυπες με οποιονδήποτε τρόπο, ή δεν συμμορφώνονται με τους παρόντες Όρους.

5.5 Παρά το γεγονός ότι οι Διοργανωτές προσπαθούν να διασφαλίσουν την ακεραιότητα του Διαγωνισμού, δεν είναι υπεύθυνοι για τις ενέργειες των συμμετεχόντων ή άλλων προσώπων σε σχέση με το Διαγωνισμό, συμπεριλαμβανομένων των προσπαθειών να παρακαμφθούν οι παρόντες όροι ή να υπάρξει παρέμβαση στην ακεραιότητα και την ορθή και δίκαιη διεξαγωγή του Διαγωνισμού.

5.6 Αν, για οποιοδήποτε λόγο, ο Διαγωνισμός δεν εξελίσσεται όπως έχει προγραμματιστεί, λόγω τεχνικών περιορισμών, απεργιών, απρόβλεπτων εμποδίων ή από οποιεσδήποτε άλλες αιτίες που, κατά την αποκλειστική κρίση των Διοργανωτών, θα μπορούσαν να υπονομεύσουν ή με άλλο τρόπο να επηρεάσουν τη διαχείριση, την ασφάλεια, την ακεραιότητα, τη βιωσιμότητα, την ομαλή και δίκαιη διεξαγωγή του Διαγωνισμού, οι Διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα κατά την απόλυτη διακριτική τους ευχέρεια να τροποποιήσουν τους παρόντες Όρους και / ή να ακυρώσουν, να λήξουν, να τροποποιήσουν, ή να αναστείλουν εν όλο ή εν μέρει το Διαγωνισμό, και να επιλέξουν τους νικητές ανάμεσα σε όλες τις έγκυρες συμμετοχές που έχουν ληφθεί μέχρι τη στιγμή της ακύρωσης, λήξης, τροποποίησης ή αναστολής, ανάλογα με την περίπτωση.

6. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

6.1 Ως δημιουργός κάθε υποβληθέντος έργου τεκμαίρεται ο χρήστης που θα υποβάλει τα στοιχεία του στην πλατφόρμα του Διαγωνισμού, με την επιφύλαξη των διατάξεων της πνευματικής ιδιοκτησίας σχετικά με την αμφισβήτηση της πατρότητας ενός έργου. Οι Διοργανωτές δεν φέρουν καμία ευθύνη για πιθανή παραβίαση πνευματικού δικαιώματος τρίτου ούτε οφείλουν να εξακριβώσουν την ταυτότητα του πραγματικού δημιουργού του έργου.

6.2 Κάθε χρήστης-δημιουργός θα διατηρεί το δικαίωμα της αναγνώρισης της πατρότητας του επί του έργου του, ήτοι θα αναγνωρίζεται ως ο δημιουργός του και το όνομά του ή το ψευδώνυμό του θα εμφανίζεται στους τίτλους του έργου κατά την προβολή του σε οποιαδήποτε εκδήλωση και, σε περίπτωση που επιλεχθεί ως νικητής, στους τίτλους της σπονδυλωτής ταινίας που θα δημιουργηθεί, στα αντίτυπα του έργου του και σε κάθε δημόσια χρήση του έργου του, καθώς και σε κάθε ενημερωτικό έντυπο ή ανακοίνωση των Διοργανωτών σχετικά με το έργο του. Επιπλέον, διατηρεί το δικαίωμα της απαγόρευσης κάθε προσβολής της προσωπικότητάς του ως δημιουργού οφειλομένης στις συνθήκες παρουσίασης του έργου στο κοινό. Οι Διοργανωτές δεν έχουν δικαίωμα να προσβάλλουν καθ΄οιονδήποτε τρόπο τα ως άνω ρητά αναφερόμενα και αδιαμφισβήτητα δικαιώματα του δημιουργού.

6.3 Κάθε χρήστης-δημιουργός ρητά συμφωνεί ότι μεταβιβάζει τα κατωτέρω αναφερόμενα δικαιώματά του επί του έργου του αφιλοκερδώς και στα πλαίσια και για τους σκοπούς της ακτιβιστικής δράσης των Διοργανωτών. Επιπλέον, οι Διοργανωτές ρητά δηλώνουν ότι θα κάνουν χρήση των έργων μόνο για τους σκοπούς ευαισθητοποίησης του κοινού και ότι δεν πρόκειται να επωφεληθούν οικονομικά από αυτά. Για τον λόγο αυτό, ρητά συμφωνείται ότι κάθε χρήστης-δημιουργός δεν έχει ούτε θα έχει στο μέλλον περιουσιακής φύσεως αξιώσεις από τους Διοργανωτές, οι οποίοι θα προβάλλουν τα έργα του Διαγωνισμού δωρεάν προς το κοινό.

6.4 Κάθε χρήστης-δημιουργός, κατά την υποβολή του έργου του στον Διαγωνισμό, ρητά συμφωνεί ότι μεταβιβάζει αμετάκλητα στους Διοργανωτές τα κατωτέρω αναφερόμενα αποκλειστικά δικαιώματα επί του έργου του, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 2121/1993 αναφορικά με τις άδειες χρήσης έργων πνευματικής ιδιοκτησίας, τα οποία δικαιώματα οι ως άνω δικαιοδόχοι μπορούν να ασκούν σε οποιοδήποτε χρόνο ή τόπο. Ρητά συμφωνείται ότι οι Διοργανωτές δεν έχουν κανένα άλλο δικαίωμα πέραν των εξής αναφερομένων:

α) Την εγγραφή και την άμεση ή έμμεση, προσωρινή ή μόνιμη αναπαραγωγή του έργου με οποιοδήποτε μέσο και μορφή, εν όλω ή εν μέρει.

β) Τη μετάφραση του έργου.

γ) Τη διασκευή, την προσαρμογή ή κάθε μετατροπή σε αυτό.

δ) Το δημόσιο δανεισμό του έργου.

ε) Τη δημόσια εκτέλεση του έργου.

στ) Την χωρίς αντίτιμο μετάδοση ή αναμετάδοση του έργου και την χωρίς αντίτιμο παρουσίασή του στο κοινό με κάθε τρόπο ή μέσο (ψηφιακό ή αναλογικό).
Συμφωνείται ρητά ότι οι Διοργανωτές και κάθε εμπλεκόμενος φορέας του Διαγωνισμού θα κάνουν χρήση των ανωτέρω δικαιωμάτων τους επί των έργων για την επίτευξη των στόχων ευαισθητοποίησης του κοινού. Απαγορεύεται ρητά κάθε πράξη ή παράλειψη η οποία συνιστά κατάχρηση των δικαιωμάτων αυτών.

7. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ-ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ

7.1 Κάθε χρήστης-δημιουργός, κατά την υποβολή των στοιχείων του στην πλατφόρμα του Διαγωνισμού, παρέχει το δικαίωμα, και με τον τρόπο αυτό τη ρητή συναίνεση και συγκατάθεσή του, στους Διοργανωτές να επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα που ο ίδιος παρείχε σε αυτούς. Για τους κατωτέρω αναλυτικά αναφερόμενους σκοπούς, οι Διοργανωτές θεωρούνται εφεξής ως Υπεύθυνοι Επεξεργασίας για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, όπως αυτή περιγράφεται κατωτέρω. Η νομική βάση της επεξεργασίας είναι η συναίνεση και συγκατάθεση του χρήστη.

7.2 Οι Υπεύθυνοι Επεξεργασίας επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών για τους κάτωθι σκοπούς: α) Για την ορθή συμμετοχή των χρηστών στον Διαγωνισμό και το αδιάβλητο του Διαγωνισμού, β) Για την εξακρίβωση της ταυτότητας των δημιουργών-χρηστών, ώστε να αποφευχθεί πιθανή παραβίαση των Όρων του Διαγωνισμού, γ) Για επικοινωνία με τους νικητές του Διαγωνισμού, δ) Για να συγκεντρωθούν στατιστικά στοιχεία αναφορικά με την συμμετοχή και την δημοφιλία του Διαγωνισμού και του site.

7.3 Τα Προσωπικα Δεδομένα που συλλέγονται και τελούν υπό επεξεργασία από τους Υπεύθυνους Επεξεργασίας είναι: το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση ηλεκτρον. ταχυδρομείου, το τηλέφωνο επικοινωνίας των χρηστών και την πόλη. Τα Δεδομένα αυτά και η επεξεργασία που πραγματοποιείται είναι τα απολύτως ελάχιστα και αναγκαία για την επίτευξη των ανωτέρω σκοπών επεξεργασίας. Οι Υπεύθυνοι Επεξεργασίας δηλώνουν ότι χρησιμοποιούν σύγχρονα πρωτόκολλα ασφαλείας, τα οποία ενημερώνονται και ελέγχονται σε τακτική βάση, με σκοπό να διασφαλίσουν την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων των χρηστών από τυχόν κακόβουλες ενέργειες κλοπής δεδομένων ή άλλες παράνομες ενέργειες.

7.4 Οι Υπεύθυνοι Επεξεργασίας διατηρούν το δικαίωμα να επεξεργάζονται τα εν λόγω Προσωπικα Δεδομένα σύμφωνα με τις διατάξεις του Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (GDPR), ήτοι δύνανται να τα συλλέγουν, να τα καταχωρούν, να τα οργανώνουν, να τα αποθηκεύουν, να τα μεταβιβάζουν και να τα διαγράφουν. Οι Υπεύθυνοι Επεξεργασίας διατηρούν το δικαίωμα να γνωστοποιήσουν τα Προσωπικά Δεδομένα των χρηστών σε τρίτα, φυσικά ή νομικά, πρόσωπα. Οι Υπεύθυνοι Επεξεργασίας δηλώνουν ότι τυχόν διαβίβαση των Προσωπικων Δεδομένων των χρηστών σε τρίτο (φυσικό ή νομικό) πρόσωπο θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων και ότι δεν πρόκειται να διαβιβάσουν τα Προσωπικά Δεδομένα σε τρίτο που κατοικοεδρεύει σε χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να διασφαλίζεται κατ΄αυτόν τον τρόπο ότι κάθε αποδέκτης των Δεδομένων θα τα επεξεργάζεται σύμφωνα με τον εν λόγω Γενικό Κανονισμό.

7.5 Οι χρήστες διατηρούν το δικαίωμα σε κάθε περίπτωση:

  • Να λάβουν αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων που διατηρούν οι Υπεύθυνοι Επεξεργασίας αναφορικά με αυτούς, με συγκεκριμένες συναφείς πληροφορίες,
  • Να ζητήσουν την επικαιροποίηση ή διόρθωση οποιασδήποτε ανακρίβειας αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα ή τη συμπλήρωση ελλείψεων,
  • Να υποβάλουν παράπονο προς την αρμόδια επιβλέπουσα αρχή (ειδικότερα στο κράτος μέλος όπου κατοικούν, εργάζονται ή λαμβάνει χώρα η επικαλούμενη παράβαση).

7.7 Οι χρήστες διατηρούν το δικαίωμα, υπό σοβαρές μόνο περιστάσεις:

  • Να εναντιωθούν στην επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων,
  • Να ζητήσουν την διαγραφή των προσωπικών τους δεδομένων,
  • Να ζητήσουν τη μεταφορά των δεδομένων σε κάποιον τρίτο αποδέκτη που θα υποδείξουν.

7.8 Οι Υπεύθυνοι Επεξεργασίας διατηρούν τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών μόνο για τους σκοπούς που περιγράφονται στο παρόν για μια περίοδο 2 μηνών, μετά το πέρας των οποίων θα τα διαγράψουν.

8. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

Οι παρόντες αναλυτικοί όροι συμμετοχής στο διαγωνισμό βρίσκονται αναρτημένοι στην ιστοσελίδα www.outview.gr και θα παραμείνουν αναρτημένοι καθ’ όλη τη διάρκεια του Διαγωνισμού.

9. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ-ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

Για οποιαδήποτε διαφορά τυχόν προκύψει από τον Διαγωνισμό που αποτελεί αντικείμενο του παρόντος, αρμόδια δικαστήρια είναι τα δικαστήρια των Αθηνών και εφαρμοστέο είναι το Ελληνικό δίκαιο.