A Veil Of Invisibility

0
 

A Veil Of Invisibility

Ιωάννα Θεοδωράκου

2019
Overview

Οι καθημερινές δυσχέρειες μιας από τις πιο αντισυμβατικές Μεξικανο-Αμερικάνες διεμφυλικές γυναίκες, με ένα συγκινητικό πορτραίτο που επιβεβαιώνει τη ζωή και το έργο της ευρέως γνωστής ως “εντυπωσιακή Μονίκ”, μιας από τις πρώτες διεμφυλικές γυναίκες που υπεβλήθησαν σε φυλομετάβαση στις αρχές της δεκαετίας του ‘70.

Metadata
Director Ιωάννα Θεοδωράκου
Release Date 2019
Country
Details
Images

Ἐνα ντοκιμαντἐρ διἀρκειας 53 λεπτὠν που πραγματεύεται τον αγὠνα ζωἠς αλλἀ και τις κοινωνικές και προσωπικἐς επιτυχἰες της διεμφυλικἠς, γνωστἠς και ὠς Glamorous Monique, μια απο τις πιὀ αμφιλεγὀμενες προσωπικὀτητες της Αμερικανικἠς κοινωνἰας.

Το συναρπαστικὀ πορτραἰτο ενὀς από τους πρὠτους ανθρώπους που προχὠρησαν σε φυλομετάβαση στις αρχἐς του᾽70 στην νεαρή ηλικἰα των μὀλις 21 ετὠν στα Ηνωμἐνα Ἐθνη. Αγγἰζοντας τις 250 χειρουργικἐς επεμβἀσεις κατἀ προσἐγγιση, οι οποἰες ανἀλογα με την εκἀστοτε οικονομικἠ της κατἀσταση εἰτε πραγματοποιοὐνταν παρἀνομα απο κακὀφημους γιατροὐς σε σκοτεινἐς αποθἠκες και απὀμερα γκαρἀζ στο Μεξικὀ, εἰτε υπο την επἰβλεψη κορυφαἰων γιατρὠν σε πολυτελἠ νοσοκομεἰα στο Χόλιγουντ, η Monique κατἀφερε να αποκτἠσει μια επιτυχημἐνη καριἐρα στο Υπουργεἰο Σωφρονιστικὠν Υπηρεσιὠν της Καλιφὀρνια και παραμἐνει η παλαιὀτερη εν ενεργεἰα διεμφυλικἠ Κοινωνικἠ Λειτουργὀς των Ηνωμἐνων Εθνὠν.

Το ντοκιμαντἐρ προβἀλλει τις κοινωνικἐς διαστἀσεις του φὐλου και το αναφαἰρετο δικαἰωμα του κἀθε ανθρὠπου πἀνω στην αυτονομἰα και αυτοδιαχεἰρηση του σὠματὀς του. Η ψυχολογικἠ και σωματικἠ κατοπὀνηση που υφἰστανται τα τρανς ἀτομα αναλὐεται με αποκλειστικἐς συνεντεὐξεις κορυφαἰων γιατρὠν εξειδικευμἐνων σε θἐματα που αφοροὐν το φὐλο, ὀπως του Dr.James Bellringer , ενὀς απὀ τους πιὀ καταξιωμἐνους χειρουργοὐς αλλαγἠς φὐλου στη Μεγἀλη Βρετανἰα (Charring Cross Hospital) και του Dominic Davies ιδρυτἠ του Pink Therapy, της μεγαλὐτερης ανεξἀρτητης θεραπευτικἠς κοινὀτητας στο Ηνωμἐνο Βασἰλειο.

Με τη συμμετοχἠ της διεμφυλικἠς Adele Adams στην ταινία, δὐο γεννεἐς νεὀτερη της Monique, παρουσιἀζονται η εξἐλιξη καθὠς και οι σημαντικἐς διαφορἐς που εντοπἰζονται στην πορεια της τρανς σκηνἠς απο το 1970 εὠς και σἠμερα στη Μεγἀλη Βρετανἰα και τα Ηνωμἐνα Ἐθνη, προκαλὠντας τα κοινωνικἀ ὀρια και ανατρἐποντας ταμποὐ τὀσο της ευρὐτερης ετεροφυλοφιλικἠς κοινωνἰας ὀσο και της διαφυλικἠς κουλτοὐρας καθ᾽εαυτἠς.

A Veil Of Invisibility
Χώρα: Ηνωμένο Βασίλειο
Παραγωγή: 2018
Σκηνοθεσία: Ιωάννα Θεοδωράκου
Διάρκεια: 53′

ΠΡΟΒΟΛΗ A VEIL OF INISIBILITY

Η ταινία θα προβληθεί με ελληνικούς υπότιτλους στο Outview Film Festival 2018.